top of page

תקנון האתר

 • השימוש באתר זה מותנה בקבלת כל התנאים. שימוש באתר ייחשב כהסכמה לכל התנאים, ההודעות וההגבלות של תנאי שימוש אלה.

 • אתר זה של הוצאת אבן חושן הוא אתר אינטרנט המנהל קטלוג וירטואלי של חלק מספרי הוצאת אבן חושן.

 • המבצע פעולה באתר הוצאת אבן חושן מתחייב שהוא מודע לתקנון האתר של הוצאת אבן חושן ומסכים להוראותיו.

 • לא תהיה למבצע פעולה באתר הוצאת אבן חושן כל טענה או תביעה, במישרין או בעקיפין כנגד האתר של הוצאת אבן חושן

 • כל תושב ישראל מעל גיל 18 או כל תאגיד במדינת ישראל רשאי לבצע פעולה באתר אבן חושן

 • בעת ביצוע הפעולה מטעם אדם או תאגיד המוכר בישראל עליו לציין את שמו הפרטי, שם משפחתו, מספר טלפון כולל טלפון נייד. תאגיד יציין מספר ח"פ שלו, טלפון, כתובת.

 • המשתמש באתר מתחייב שלא לציין פרטים כוזבים. המציין פרטים כוזבים יהיה צפוי לתביעות נזיקין.

 • על המשתמש באתר חל איסור לבצע בו שינויים. כמו כן אסור לו לשכפל או לפרסם כל מוצר שמקורו באתר זה.

 • המחירים באתר זה כוללים מע"מ.

 • הוצאת אבן חושן לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית ע"י משתתפי המכירה.

 • הוצאת אבן חושן שומרת לעצמה את הזכות לסגור את כל האתר או חלקו, הכול לפי שיקול דעתה הבלעדי.

 • במקרה של טעות בהדפסה או בתיאור המוצר או במחירו, בתנאי התשלום, בתמונת המוצר או בכל חומר אחר רשאית הוצאת אבן חושן לבטל את הרכישה הספציפית.

 • הוצאת אבן חושן תהיה רשאית לשנות מפעם לפעם את התקנון ואת כללי ההשתתפות.

 • אתר זה של הוצאת אבן חושן מוגן ע"י הדין הישראלי והבינלאומי.

 • על תקנון זה של הוצאת אבן חושן יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי בכל עניין הנוגע לתקנון זה הינו בבתי המשפט המוסמכים באזור תל-אביב.

 • אם גורמים או אירועים שאינם בשליטת הוצאת אבן חושן יעכבו או ימנעו את קיום מכירת המוצרים באופן מלא או באופן חלקי, לא ישמש הדבר עילה לתביעה כלשהי.

 • מדיניות החזר מוצרים הנהוגה באתר היא לפי חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981.

bottom of page